Prihlásenie

Dajme seniorom šancu žiť plnohodnotný život

Dajme seniorom šancu žiť plnohodnotný život

„Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce“


Zákon prírody je neúprosný. Všetci od okamihu narodenia začíname starnúť. Plnohodnotná a aktívna staroba s udržaním si čo najdlhšej samostatnosti sú najväčšie želania akiste nejedného seniora. Zo štatistiky vyplýva, že v súčasnosti žije na svete asi 650 miliónov ľudí starších než 60 rokov. Odhaduje sa, že v  roku 2050 ich bude po prvýkrát v histórii ľudstva viac ako detí do 15 rokov a každý piaty človek na svete bude senior. O to viac je dôležité budovať pozitívny a reálny obraz o starobe v súčasnosti, a to každý deň.

 

Pre krajší a plnohodnotnejší život seniorov v rámci aktívneho starnutia  boli zamerané jarné a jesenné výzvy na udelenie finančných grantov Fondu GSK Slovensko.  „V roku 2011 sme sa rozhodli zamerať výzvu na seniorov, pretože v dôsledku demografického vývoja sa budeme musieť zamyslieť nad tým, ako reflektujeme rôzne vekové skupiny, a my seniorom chceme pomáhať. Našimi tromi základnými hodnotami sú ľudia, trpezlivosť a efektivita v najširšom zmysle slova,“ uviedol Charles Hackett, generálny riaditeľ GSK Slovensko a a predseda Fondu GSK.

 

V oboch výzvach sa uchádzalo o príspevok spolu 86 projektov zameraných na pomoc seniorom z celého Slovenska (34 uchádzačov v Jarnej a 52 v Jesennej výzve). Grant získalo spolu 35 projektov – 17 v Jarnej a 18 v Jesennej výzve. Celková rozdelená suma dosiahla 38 760 eur. Získali ich projekty zamerané na rozvoj voľnočasových aktivít a spoločenského vyžitia seniorov, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality ich života, pocitu užitočnosti, docenenia a radosti zo života.

 

Spoločnosť GSK považuje za svoje poslanie pomáhať ľuďom prežiť život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Aj prostredníctvom Fondu sa snaží vypočuť čo najviac volaní o pomoc, prispieť k skutočným pozitívnym zmenám a napĺňať tak motto: Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce,“ dodal Ch. Hackett.

 

Vďaka podporeným projektom sa seniori zoznámia s internetom, budú sa môcť vzdelávať v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie s dôrazom na najčastejšie problémy starších ľudí. Občianske združenie Občan, zodpovednosť, demokracia realizuje sériu tréningov zameranú na ochranu pred diskrimináciou, aby spoločnosť nevytesňovala potenciál starších ľudí.. Pre trh práce musí byť zaujímavý každý, kto niečo vie bez ohľadu na vek. Ani označenie postproduktívny vek neznamená, že človek nie je schopný produkovať – možno má nižšie tempo, ale je vyvážené rokmi nadobudnutými odbornými a pracovnými skúsenosťami, trpezlivosťou, predvídavosťou a uvážlivosťou. 

 

V domovoch dôchodcov na celom Slovensku budú prebiehať rôzne zaujímavé aktivity a workshopy zamerané na zvýšenie osobnej nezávislosti a kvality života. V rámci medzigeneračnej solidarity sa žiaci základných škôl budú môcť od seniorov naučiť vyrábať rôzne umelecké predmety či hrať šachy, čím sa pri spoločných záujmoch stretnú dve generácie a starší ľudia budú môcť znovunadobudnúť pocit užitočnosti a ocenenia.  

 

Občianske združenie Inklúzia využije získané prostriedky na podporu programu pre seniorov v rámci podujatí Radničky. V rekonštruovanej kaviarni by sa mala obnoviť tradícia stretávania sa starších ľudí pri kávičke – Čaj o piatej. Už im síce chýba rýchlosť a akčnosť, ale na druhej strane sú trpezliví, vnímaví, chápajúci a múdri. Spolu s pokojom ich môžu rozdávať plným priehrštím.

 

V udeľovaní grantov bude Fond GSK pokračovať aj v roku 2012, ktorý bude z rozhodnutia európskych inštitúcií venovaný téme aktívneho starnutia.

 

Som presvedčený o existencii anjelov. Ozajstní anjeli existujú -- a sú tu medzi nami na Zemi. Sú to ľudia, ktorí dokážu nájsť v sebe dostatok energie aby pomáhali, aby uľahčili život slabším a odkázaným osobám. A preto som nesmierne rád, že vďaka Fondu GSK je už niekoľko rokov možné podporiť aspoň časť z nich v ich nadprirodzenej snahe. Považujem za pozitívum, že Fond sa nezameriava na poskytnutie jednorazovej materiálnej pomoci, ale jeho cieľom je stimulovať samotný proces integrácie jedincov do spoločnosti. Pri rozhodnutí o podpore sa preto zvlášť vysoko hodnotí inovatívnosť a dlhodobá udržateľnosť projektu ako aj jeho merateľný dopad na začlenenie znevýhodnených skupín do spoločnosti,“ podčiarkol prof. MUDr. László Kovács, DrSc.,  člen nezávislej výberovej komisie.

 

Pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Jesennej výzvy 2011 Fond GSK slávnostne spustil svoju vlastnú internetovú stránku www.fondgsk.sk. Záujemcovia o granty na nej nájdu všetky informácie o podmienkach ich udeľovania, formulár žiadosti, aktuálne informácie, ako aj výsledky zasadnutí výberovej komisie.

 

vt

 

Zoznam úspešných žiadateľov z Jesennej výzvy Fondu GSK 2011

 

OZ Chrabromil

"Zrodenie motýľa"

1 000,00 €

 

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok (PNPP)

Seniori seniorom

850,00 €

 

Trenčianske Hradné Divadlo

Seniori v divadle

1 500,00 €

 

Zariadenie pre seniorov a DSS Liptovské Sliače

Jesenné čaro v živote seniora

550,00 €

 

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia

Aktívni seniori malokarpatského regiónu

1 056,00 €

 

OZ DSS Turie

Krása vyrezávaných sviečok

1 000,00 €

 

OZ Aktív-Relax

Sme tu jeden pre druhého

800,00 €

 

Záujmové združenie Rodina - Denný stacionár pre dôchodcov

Terapeutický a aktivizačný program pre seniorov - Spomienky na dnes

1 000,00 €

 

Obec Dubník

Chceme zostarnúť popri Vás - dovoľte nám to!

500,00 €

 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Kvalita a zmysluplná jeseň života v DD a DSS

500,00 €

 

ZŠ Pohraničná 9, Komárno

Spolu proti sociálnemu vylúčeniu a ageizmu

420,00 €

 

Harmónia života, n.o. (Seniorville)

Starostlivosť o seniorov v zariadení sociálnych služieb

4 109,00 €

 

Inklúzia o.z.

Radnička senior program - čaj o piatej

3 000,00 €

 

Nadácia NOE

Nájdi svoju babku a dedka

300,00 €

 

Obec Zálužice

Prežime jeseň života aktívne

950,00 €

 

Rodičovské združenie pri Materskej škole

Babka, Dedko Ľúbime Vás"

600,00 €

 

APISS Nitra OZ

Pestrofarebnosť jesene života

1 000,00 €

 

obec Ostrý Grúň, Jednota dôchodcov v Ostrom Grúni

Spevom k srdcu

600,00 €

 

 

Zoznam úspešných žiadateľov z Jarnej výzvy Fondu GSK 2011

 

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, n.o.

 Klikni na to starká!

1 000,00 €

 

DSS pre deti a dospelých Sibírska

Dotkni sa ma

750,00 €

 

Empatia, n.o.

Dobrovoľníci pravidelne pomáhajú seniorom v ich domácom prostredí

2 000,00 €

 

Živena , spolok slov. žien, Miestny odbor Bratislava

Vedieť, vidieť a naplno žiť v každom veku

1 000,00 €

 

Občan, demokracia a zodpovenosť

Seniorky a seniori aktívne / i v obhajovaní svojich práv a záujmov

1 000,00 €

 

go-ok, o.z.

"Aj seniori môžu dôstojnejšie žiť..."

1 500,00 €

 

Od srdca k srdcu

CVČ pre seniorov

1 000,00 €

 

Slovenský Červený kríž územný spolok Orava Dolný Kubín

Seniori "Budme fit"

500,00 €

 

Záujmové združenie RODINA - denný stacionár pre dôchodcov

Terapeutický a aktivačný program pre seniorov a tréning pamäti

1 000,00 €

 

Psych. Nemocnica P. Pinela

Aktívne v rámci svojich možností

1 320,00 €

 

SOCIA nadácia

Deň seniorov - trhovisko služieb, výrobkov a nápadov

2 500,00 €

 

AIRA, n.o.

Odovzdajte nám svoju múdrosť

770,00 €

 

Zariadenie pre seniorov a DSS Kysucké Nové Mesto

Pomôžme si navzájom

1 085,00 €

 

OZ Barlička

"Dedo Gusto, tak už skús to!"

1 000,00 €

 

Zariadenie pre seniorov a DSS Liptovské Sliače

Aby staroba nebolela

1 200,00 €

 

Domov dôchodcov a DSS Slov. Ľupča

"Medzigeneračný športový deň v Slov. Ľupči"

500,00 €

 

OZ Rieka života

"Putujeme so spomienkami"

900,00 €

 

 

 

 

 

Nehlasované