Prihlásenie

Nitrianska Obchodná akadémia priniesla študentom možnosť získať európsky PC certifikát

Nitrianska Obchodná akadémia priniesla študentom možnosť získať európsky PC certifikát

Nitra (27.marca 2011) –   Študenti Obchodnej akadémie v Nitre získajú európsky počítačový vodičský preukaz  vďaka projektu s názvom „Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania“. Dopytovo – orientovaný projekt podporil Európsky sociálny fond v rámci  v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

 

Ide o  medzinárodne uznávaný a prijatý kvalifikačný program ECDL, ktorý dáva záujemcom možnosť získať a overiť si svoje vedomosti  o informačných technológiách, ako aj zručnosti práce s počítačom. Získaný certifikát je medzinárodne rešpektovaný a potvrdzuje, že jeho držiteľ má základné znalosti z oblastí IT a ovláda zručnosti s tým spojené.

 

„ECDL poskytuje  jednotnú základnú kvalifikáciu, vytvára model pre výučbu a tréning počítačových zručností, podporuje mobilitu pracovnej sily. Pre jednotlivca prináša celoeurópsku  uznávanú kvalifikáciu a garantuje požadovanú vzdelanostnú úroveň.“ vysvetľuje riaditeľka Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra Ing. Miroslava Valehrachová.

 

Jedným z kľúčových cieľov projektu je inovácia školského vzdelávacieho programu a overovanie nových učebných osnov, plánov a metodík v predmetoch informatika, aplikovaná informatika, administratíva a obchodná korešpondencia. Súčasťou tohto procesu je maximálna orientácia vzdelávacích aktivít na prax. Škola sa preto rozhodla poskytnúť žiakom pridanú hodnotu vo forme medzinárodne uznávaného PC certifikátu, vďaka ktorému môžu svoje zručnosti v oblasti používania počítačov preukázať zamestnávateľom nielen na Slovensku, ale kdekoľvek v Európe.

Okrem žiakov prináša projekt benefity aj samotným pedagógom Obchodnej akadémie v Nitre. Počas série školení získavajú cenné poznatky a skúsenosti s aplikáciou najnovších pedagogických metód a techník v rámci školského vzdelávacieho programu. Zavedenie prvkov interaktívneho vyučovania a e-learningu zároveň zvyšuje ich inovačný potenciál  a prispieva k zatraktívneniu školy  v očiach súčasných i  budúcich študentov.

 

Projekt bude pokračovať aj po skončení samotnej realizácie naplánovaných aktivít financovaných z Európskeho sociálneho fondu.  Vybudované kapacity a nadobudnutie nových skúseností umožnia projektovému tímu plynule pokračovať v príprave ďalších študentov na medzinárodne uznávanú certifikáciu ECDL a obchodnej korešpondencie a administratívy. V rámci školy bude vybudované akreditované testovacie centrum ECDL, ktoré umožní získanie počítačového vodičáku aj širšej komunite.

 

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Nehlasované
Nitrianska Obchodná akadémia priniesla študentom možnosť získať európsky PC certifikát
 
Nitrianska Obchodná akadémia priniesla študentom možnosť získať európsky PC certifikát