Prihlásenie

K novinkám na obchodnej akadémii pribudne e-learning

K novinkám na obchodnej akadémii pribudne e-learning

Nitra (28. októbra 2011)Vďaka projektu s názvom „Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania“ bola Obchodná akadémia v Nitre nedávno vybavená modernou didaktickou technikou. Pedagógovia školy (učitelia jazykov, odborných i všeobecno-vzdelávacích predmetov) zároveň prešli dôkladným zaškolením na prácu s interaktívnym systémom vyučovania.

 

Ďalšou novinkou, ktorú škola v rámci projektu pripravuje, je e-learningová podpora vyučovania jednotlivých predmetov. Učitelia školy prejdú dôkladným zaškolením na prácu so systémom Moodle,  získajú tiež inovatívne inštruktážne moduly, ktoré im uľahčia čo najefektívnejšie didaktické využitie e-learningového spôsobu  vyučovania. Príprava a realizácia vzdelávacích modulov je okrem iného zameraná na metodiku prípravy učebných materiálov, študijných zdrojov a pomôcok vzdelávacieho prostredia umožňujúceho e-learningovú podporu vyučovania.

 

Aktívne využitie e-learningu pomôže žiakom lepšie sa pripraviť a adaptovať na podmienky trhu práce. Žiaci sa prostredníctvom neho môžu naučiť efektívnejšej komunikácií a rozvíjať svoje kľúčové kompetencie.

 

Aktivity sa realizujú v rámci projektu s názvom „Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania“. Dopytovo – orientovaný projekt podporil Európsky sociálny fond v rámci  v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

 

Cieľom projektu je predovšetkým zaviesť do školskej praxe nové dimenzie vyučovania. Z tohto pohľadu sa preto plánované i realizované aktivity zameriavajú  na dve hlavné cieľové skupiny. Prvou cieľovou skupinou sú študenti, na ktorých je orientovaná inovácia školského vzdelávacieho programu a overovanie nových učebných osnov, plánov a metodík v predmetoch informatika, aplikovaná informatika, administratíva a obchodná korešpondencia. Druhou cieľovou skupinou sú učitelia, ktorí absolvujú viaceré typy vzdelávacích programov.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Nehlasované
K novinkám na obchodnej akadémii pribudne e-learning
 
K novinkám na obchodnej akadémii pribudne e-learning