Prihlásenie

Interaktívne vyučovanie má v prostredí obchodných akadémií perspektívu

Interaktívne vyučovanie má v prostredí obchodných akadémií perspektívu

Nitra (31. augusta 2011) – Obchodná akadémia na Bolečkovej ulici v Nitre začína nový školský rok s viacerými novinkami, ktoré obohatia a skvalitnia vyučovací proces. Učitelia i žiaci získali nové interaktívne učebne umožňujúce priniesť na vyučovacie hodiny aktivizujúce a motivujúce  prvky. Viac ako polovica učiteľov okrem toho absolvovala intenzívny vzdelávací kurz v rozsahu 60 hodín, v rámci ktorého sa naučili aktívne využívať prvky takzvaného interaktívneho vyučovania.

 

 

Vzdelávací kurz realizovaný podľa metodiky skúseného pedagogického inovátora Ing. Štefana Švarca, PhD. bol učený pre učiteľov odborných predmetov, všeobecno-vzdelávacích predmetov a jazykov, ktorí pôsobia v prostredí Obchodnej akadémie v Nitre. Inovatívny model vzdelávania motivuje učiteľov na integrovanie inovatívnych pedagogických metód do vyučovacieho procesu. Odborné vzdelávanie pedagógom zároveň poskytlo balík efektívnych a inovatívnych didaktických stratégií. Prostredníctvom osvojenia si týchto stratégií budú môcť inovovať obsah, metódy a formy svojej odbornej prípravy a vzdelávania. Práca so žiakmi na hodinách získa novú dimenziu v súlade s najnovšími pedagogickými trendmi a potrebami modernej školy.

 

 

Zriadenie interaktívnych učební i vzdelávací program pre učiteľov Obchodnej akadémie v Nitre sa realizujú v rámci projektu s názvom „Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania“. Dopytovo – orientovaný projekt podporil Európsky sociálny fond v rámci  v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

 

Cieľom projektu je predovšetkým zaviesť do školskej praxe nové dimenzie vyučovania. Z tohto pohľadu sa preto plánované i realizované aktivity zameriavajú  na dve hlavné cieľové skupiny. Prvou cieľovou skupinou sú študenti, na ktorých je orientovaná inovácia školského vzdelávacieho programu a overovanie nových učebných osnov, plánov a metodík v predmetoch informatika, aplikovaná informatika, administratíva a obchodná korešpondencia. V prípade cieľovej skupiny pedagogických zamestnancov  prináša projekt postupné zavádzanie nových rozmeroví vyučovania: interaktivity a e-learningových metód.

 

Projekt bude pokračovať aj po skončení samotnej realizácie naplánovaných aktivít financovaných z Európskeho sociálneho fondu.  Vybudované kapacity a nadobudnutie nových skúseností umožnia projektovému tímu plynule pokračovať v príprave ďalších študentov na medzinárodne uznávanú certifikáciu ECDL a obchodnej korešpondencie a administratívy. V rámci prípravy študentov je neoceniteľnou pomôckou práve interaktívne vyučovanie a moderne  učebne vybavené najnovšou didaktickou technikou a informačnými technológiami.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Nehlasované
Interaktívne vyučovanie má v prostredí obchodných akadémií perspektívu
 
Interaktívne vyučovanie má v prostredí obchodných akadémií perspektívu