Prihlásenie

Absolventi v praxi využijú efektívnu prácu s informáciami a informačnými technológiami

Absolventi v praxi využijú efektívnu prácu s informáciami a informačnými technológiami

Pre absolventov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra  je dôkladné osvojenie európskych štandardov v oblasti IT gramotnosti, obchodnej korešpondencie a administratívy veľmi prínosné. Tieto kompetencie si študenti osvojili vďaka projektu s názvom „Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania“. Dopytovo – orientovaný projekt podporil Európsky sociálny fond v rámci  v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

 

Vďaka aktivitám projektu sa zvyšujú  šance absolventov školy na uplatnenie na trhu práce, či už v podnikovej sfére, ale aj v štátnej správe, samospráve a ďalších sektoroch. Podľa doterajších skúseností vedenia školy viacerí investori, ako aj štátne a samosprávne inštitúcie v SR, vyžadujú komplex vedomostí, zručností a postojov, ktoré im umožňujú efektívnu prácu s informáciami a informačnými technológiami. Absolvovanie vzdelávacích modulov medzinárodného systému ECDL a ich preverenie formou štandardizovaného testovania, im umožňuje získať celoeurópsky uznávanú kvalifikáciu v oblasti informačnej gramotnosti. Dôležité je tiež nadobudnutie nových zručnosti súvisiace s praktickým využívaním európskych štandardov obchodnej korešpondencie a administratívy.

 

Absolventi Obchodnej akadémie v Nitre budú môcť využiť nadobudnuté kľúčové kompetencie v širokej škále zamestnaní nielen na domácom, ale i zahraničnom pracovnom trhu. Jedným zo zámerov projektu je inovácia školského vzdelávacieho programu a overovanie nových učebných osnov, plánov a metodík v predmetoch informatika, aplikovaná informatika, administratíva a obchodná korešpondencia. Súčasťou tohto procesu je maximálna orientácia vzdelávacích aktivít na prax. Škola  poskytuje žiakom pridanú hodnotu vo forme medzinárodne uznávaného počítačového certifikátu, vďaka ktorému môžu svoje zručnosti v oblasti používania počítačov preukázať zamestnávateľom nielen na Slovensku, ale kdekoľvek v Európe.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Nehlasované
Absolventi v praxi využijú efektívnu prácu s informáciami a informačnými technológiami
 
Absolventi v praxi využijú efektívnu prácu s informáciami a informačnými technológiami